Zarządca nieruchomościami – wszystko, co musisz wiedzieć o tym zawodzie

Zarządca nieruchomości jest to osoba fizyczna, która na własny rachunek i na własne ryzyko prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jego praca polega na monitorowaniu oraz analizowaniu czynników, od których zależne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki i podejmowanie słusznych decyzji. Jest to niezwykle istotne, gdyż decyzje te mają ogromny wpływ na bieżące i przyszłe planowanie efektywnego wykorzystania danej nieruchomości. Z tego względu tak ważne, aby zarządca mógł pochwalić się wiedzą, profesjonalnym przygotowaniem oraz praktyką. Tylko te elementy mogą bowiem zagwarantować osiągnięcie zysku z danej nieruchomości, a tym samym pożytek dla zamieszkującej ją społeczności.

Obowiązki

Obowiązki zarządcy nieruchomościami określa art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Według niego osoba wykonująca ten zawód zobowiązana jest do stosowania przepisów prawa i standardów zawodowych, kierowania się zasadami etyki zawodowej, wykonywania czynności ze szczególną starannością oraz do przestrzegania zasady ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności zarządzania.

Organizacje zawodowe

Podobnie jak w wielu innych branżach i zawodach, tak i w przypadku runku nieruchomości zarządcy organizują się i tworzą stowarzyszenia, w których skupiają się osoby wykonujące ten zawód. Pierwszym z nich w naszym kraju było Polskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości (Kraków, 1996 r.) skupione w federacjach, które m.in. reprezentują środowisko zarządców nieruchomości przed organami państwowymi, koordynują działania stowarzyszeń, opracowują standardy zawodowe, a także podejmują wiele innych zadań. Te federacje to: Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości, Federacja Gospodarki Nieruchomościami, Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości oraz Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Więcej informacji znajdziesz na http://status.pl/

Post Author: admin